دکتر احتشام فر

دارای ناقل یا مخزن
Ehteshamfar.com
11/07/21 پنجشنبه
PDF Print E-mail
( 54 رای )
naghel دسته ای از بیماریها دارای ناقل یا مخزن جانوری (انسان، حیوان یا سایر موجودات زنده) می باشند و انتشار این دسته از بیماریها، مستلزم وجود این مخازن یا ناقلین است. نقطه آغاز بروز بیماری واگیر وجود یک مخزن یا منبع می باشد. منبع عفونت عبارتست از انسان، جانور، لوازم یا ماده ای که عامل بیماریزا از آن می گذرد و یا به میزبان راه می یابد. در حالیکه مخزن عفونت عبارتست از انسان، جانور، بندپا، گیاه، خاک، ماده یا ترکیبی از آنها که عامل بیماریزای عفونی در آن زندگی می کند و تکثیر می یابد و در درجه اول بقای عامل بیماریزا به آن بستگی دارد و جایی است که در آن به نحوی تکثیر می یابد که بتواند به میزبان حساس منتقل شود. در همه گیری شناسی بیماریهای عفونی، ناقل عبارتست از بند پا یا هر موجود زنده ای که یک عامل بیماریزای آلوده کننده را به فرد حساس برساند. انتقال به وسیله ناقل ممکن است به صورت مکانیکی یا بیولوژیک باشد. در حالت اخیر عامل بیماریزا در بدن ناقل چرخه تکاملی و یا تکثیر خود را طی می کند. بیماریهایی همچون فلج اطفال که دارای ناقل یا مخزن انسانی می باشند ، بیشتر قابل کنترل هستند، و در صورت آشنایی با چرخه انتقال بیماری، می توان آنرا کنترل و در مواردی حذف نمود. در حالی که بیماریهایی با مخزن و ناقلی غیر از انسان دارای پیچیدگی های بیشتری بوده و ریشه کنی آن مشکل و در مواردی غیر ممکن می باشد. مالاریا، لیشمانیوز، هاری و تب مالت ازمهمترین بیماریهای دارای ناقل یا مخزن هستند که انتشاری جهانی داشته و همواره تهدیدی بر سلامت جامعه انسانی محسوب می گردند