دکتر احتشام فر

پژوهشگران عزیز
دکتر سید مرتضی احتشام فر
توسعه در هیچ زمینه ای محقق نمی گردد، مگر بر پایه علم و تجربهhealth
در سال های اخیر علم و فناوری با سرعت چشمگیری در حال گسترش است و پژوهش و تحقیات تنها مکانیسم به روز نمودن خود در جهان پر تکاپوی کنونی است. پژوهش در تمامی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و.. از الزامات توسعه پایدار و یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد. شناخت ظرفیت ها و قابلیت های موجود، نقاظ ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت های فرارو از طریق پژوهش های بومی و کاربردی و ارائه راه کارهای علمی و عملی مهمترین استراتژی ما در برنامه پنجم توسعه خواهد بود
سرمایه گذاری در توسعه فرهنگ پژوهش های کاربردی و ترویج و تشکیل ساختار پژوهشی و پیش بینی سازوکارهای مناسب در تمامی حوزه ها می تواند، موجب تعالی علم و اندیشه و ارتقاء پایدار شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی گردد
برخی ضرب و المثل ها و توصیه ها این باور را ترویج می نمایند که، فوت کوزه گری را برای خود نگه داریم و از اشاعه آن خودداری نمائیم. مسلماٌ با دفن تجربیات و دستاوردهای علمی، جامعه بشری همچنان در عقب ماندگی خود پایدار مانده و همواره با آزمون و خطا مسیر خویش را تعیین خواهد نمود
مسلماٌ انتشار مقالات و دستاوردهای پژوهشی، مهمترین روش در راستای اعتلای علم و دانش بشری بوده و دوباره کاریها و صرف هزینه های مضاعف را کاهش خواهد داد. امید است. پژوهشگران عزیز با ارائه مقالات کاربردی خود در حوزه سلامت و به اشتراک گذاشتن آن در این سایت، سهمی در توسعه علم و دانش سایرین داشته باشند