دکتر احتشام فر

سلامت
دکتر سید مرتضی احتشام فر
سلامتی تنها نبود بیماری یا نقص عضو نمی باشد بلکه رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف شده است. با این نگاه جامع، سلامتی مقوله ای
health گسترده و دارای ابعادی فراتر از وظایف بخش بهداشت و درمان عنوان گردیده است. سلامت انسان متاثر از وضعیت ژنتیک و محیط او می باشد. عوامل ژنتیکی نیز در محیط مناسب زمینه ظهور و بروز می یابند. لذا انسان در طول حیات خود متاثر از عوامل محیط پیرامون خود خواهد بود. دوران جنینی، دورانی پر مخاطره است که می تواند متاثر از شرایط جسمی و روانی مادر، وضعیت تغذیه و مراقبت های این دوران باشد. مراحل و شرایط تولد، دوران نوزادی، کودکی، نوجوانی و جوانی، شرایط ویژه دوران بلوغ، بزرگ سالی، میانسالی و سالمندی هر کدام دارای تهدیدها و مخاطرات خاص خود می باشند. عدم درک صحیح از نیازها و شرایط رشد و تکامل انسان، می تواند آسیبی جدی و ماندگار به سلامت او وارد آورده یا مانعی در بروز ظرفیت ها و استعدادهای نهفته او باشد

انسان در تمامی لحظات زندگی تحت تاثیر محیط فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی پیرامون خود می باشد. باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی نیز تحت تاثیر یکدیگر قرار می گیرند، یک اختلال جسمی، می تواند منشاء اختلالات روانی و یا موجب ناتوانی در ارتباطات اجتماعی گردد
تغییر الگوی زندگی موجب گردیده است که الگوی بیماریها و عوامل تهدید کننده سلامتی نیز تغییر نماید. آب، خاک، هوا و غذا تحت تاثیر این شرایط دچار آلودگی های جدی قرار گرقته است. توسعه بی رویه صنایع، تخریب محیط زیست، توزیع نا عادلانه ثروت و انحصاری بودن منابع، فقر و موقعیت اجتماعی پائین، تبعیض، بی سوادی، بیکاری، کمبود یا نبود حمایتهای روانی و اجتماعی، اعتیاد و سوء مصرف مواد و توسعه آن توسط کمپانیهای چند ملیتی، زندگی ماشینی، عدم تحرک یا کاهش فعالیتهای بدنی، تخریب ارزش های انسانی، ترویج خشونت و بی بندوباری، توسعه روابط جنسی ناایمن، استرس، محیط های کاری ناایمن، حوادث و سوانح انسان ساز و بلایای طبیعی، تولید و توسعه مواد شیمیایی در زندگی روزمره، سوء تغذیه، افزایش بیماریهای غیر واگیر و... تهدیدی جدی در عرصه سلامت و موجب بروز بیماریها جدید و ناشناخته گردیده است
شناخت این عوامل و برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش آسیب های مربوطه مسئولیتی است بر دوش کلیه دولت ها و سیاستگذاران، تا با آسیب شناسی علمی و بهره گیری از ظرفیتهای محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی به تدوین برنامه های جامع و عملی اقدام نمایند. افزایش آگاهی و جلب مشارکت عمومی تضمینی بر تحقق این اهداف خواهد بود